Grabow & Guldhammer – Ballade ekstrakter GO1222

Sara Grabow og Mia Guldhammer præsenterer ekstrakter af nogle af Danmarks ældste sange. Den mundtlige overlevering igennem århundreder finder vej til et moderne og poetisk udtryk i kraft af to kvindestemmer; Grabows lyse og Guldhammers mørke. Fortidens fortællinger bidrager med intens og rodfæstet visdom, som synes væsentlig og kærkommen i vor forjagede tidsalder. Stemmerne akkompagneres af Grabows akustiske guitar og Guldhammers dulcimer og arrangementerne sender hilsner til Simon & Garfunkel, Joni Mitchell og Trille.

Mia omtaler sig selv som traditionel balladesanger, og har igennem årene sunget og kædedanset de gamle viser for tusindvis af mennesker i ind og udland. Bl.a. med gruppen “Virelai”, det mere elektroniske “Mallebrok” og det internationale projekt “Nøkken” med det bretonske band “Dour/Le Pottier Quartet” og den svenske sanger Sofia Sandén. Senest har Mia udgivet “Tral, Tråd & Traditioner” (2021) med guitarist Morten Alfred Høirup. 

Mia er opvokset med folkemusikken, og optrådte allerede som barn i familiens orkester. Mia har altid følt sig draget af balladerne, og føler et særligt slægtskab med de mange, lange tekster, der uden problemer synges frem, som var de plantet i hendes DNA.

Sara omtaler sig selv som en moderne troubadur, der med sine sange og guitaren under armen udforsker klangfulde rum og lydens betydning for mennesket. Tidligere har Sara udgivet albums i en mere traditionel singer/song writer stil, men nu er fokus flyttet til et mere meditativt og filosofisk univers, hvor musikkens formål er publikums fordybelse og ro. Kerne-udgivelsen EneRum fra 2017 udfoldes på hjemmesiden www.EneRum.dk. Senere udviklede Sara lydvandring.dk  -koncerter, der bevæger sig sammen med publikum i akustisk varierede rum. Sideløbende har Sara medvirket i teateropsætninger bl.a. “Come Together teaterkoncert” på Østre Gasværk i 2009 og “Vintersilhuetter” på Riddersalen 2020. Sara turnerer derudover løbende med faderens Sebastians sange og med trioen “Den Gamle Sangskat”, som spiller nyfortolkninger af gamle klassikere.

“Det er som om, noget hvisker os sagte i øret, når vi arbejder med dette materiale. En kraft, der har overlevet de mange versioner, der igennem årene er blevet formidlet. En essens af visdom, som ikke knækkes af tidens tand, men tværtimod bliver ekstrakter af det allervigtigste menneskelige; grund-fortællingen og den stærke melodi, der bevæger os dybt i hjertet.” Grabow & Guldhammer

Udgivelsen er støttet af KODA

1. Besøgstid – 3:38 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
2. Gunders kompas – 2:07 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
3. Fuglens Varsel – 4:36 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
4. Hjertehjulet – 3:13 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
5. Blomsterfavn – 4:03 (Grabow & Guldhammer/ Trad.)
6. Magdalene – 3:40 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
7. Hjertenskær – 3:42 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
8. Bed, Tal, Dans – 3:43 (Grabow & Guldhammer/Trad.)
9. Kvælden – 3:42 (Grabow & Guldhammer/Trad.)

Sara Grabow – vocals, guitar
Mia Guldhammer vocals, dulcimer

instagram: grabowguldhammer

https://www.facebook.com/GrabowGuldhammer

https://www.youtube.com/channel/UC8zJo_giV-HjpyjprBQ8y-g

Titel: Ballade ekstrakter
Band: Grabow & Guldhammer
Sara Grabow – vocals, guitar
Mia Guldhammer vocals, dulcimer
Arrangement: Grabow & Guldhammer
Recorded and mixed: Louise Nipper in Soundscape Studio.
Mastering: Brian Mørk Hansen.
Photo: Lena Angioni.
Coverart: Jade Mar Rolsted.
Label: GO Danish Folk Music

Cat. No: GO1222

Barcode: 5705934004685

ISRC: DK-6KA-22-012-01/09

LC code: LC09240

Released digital October 14th 2022-Vinyl later in December

Sara Grabow and Mia Guldhammer present extracts from some of Denmark’s oldest songs. The oral tradition through centuries finds its way to a modern and poetic expression thanks to two women’s voices; Grabow’s light and Guldhammer’s dark. The stories of the past contribute intense and rooted wisdom that seems essential and welcome in our hunted age. The voices are accompanied by Grabow’s acoustic guitar and Guldhammer’s dulcimer and the arrangements send greetings to Simon & Garfunkel, Joni Mitchell and the Danish “Trille”.

Mia refers to herself as a traditional ballad singer, and over the years has sung and chain danced the old shows for thousands of people at home and abroad. Among other things. with the group “Virelai”, the more electronic “Mallebrok” ​​and the international project “Nøkken” with the Breton band “Dour/Le Pottier Quartet” and the Swedish singer Sofia Sandén. Most recently, Mia has released “Tral, Tråd & Traditioner” (2021) with guitarist Morten Alfred Høirup.

Mia grew up with folk music, and already performed in the family’s orchestra as a child. Mia has always felt drawn to the ballads, and feels a special kinship with the many, long lyrics that are sung out without problems, as if they were planted in her DNA.

Sara refers to herself as a modern troubadour who, with her songs and the guitar under her arm, explores sonorous spaces and the meaning of sound for humans. In the past, Sara has released albums in a more traditional singer/song writer style, but now the focus has shifted to a more meditative and philosophical universe, where the purpose of the music is the immersion and tranquility of the audience. The core publication EneRum from 2017 is displayed on the website www.EneRum.dk. Later, Sara developed lydvandring.dk concerts that move with the audience in acoustically varied spaces. At the same time, Sara has participated in theater productions, e.g. “Come Together theater concert” at Østre Gasværk in 2009 and “Winter silhouettes” at Riddersalen 2020. Sara also tours continuously with her father Sebastian’s songs and with the trio “Den Gamle Sangskat”, which plays new interpretations of old classics.

“It’s as if something whispers softly in our ear when we work with this material. A force that has survived the many versions that have been conveyed over the years. An essence of wisdom which is not broken by the ravages of time, but on the contrary becomes extracts of the most important human; the basic story and the strong melody that moves us deep in the heart.” Grabow & Goldhammer

The production is supported by KODA