Uhrbrand Lydom Cahill – Sik og sejs GO0524

Genudgivelse, re-mastering af den ikoniske udgivelse fra 1999  + 2 nyindspillede bonustrack

SIK OG SEJS blev udgivet i 1999 og var på mange måder startskuddet på et enestående og unikt samarbejde mellem Peter Uhrbrand, Sonnich Lydom og Seamus Cahill (ULC), der førte både ULC og folkemusikken på en rejse i et ubetrådt landskab imellem tradition og nyskabelse.

Tre oplag af albummet blev hurtigt udsolgt og der har siden jævnligt været forespørgsler på CDen og anmodninger om en evt. genudgivelse. Det oprindelige album har heller ikke været tilgængelig på digitale tjenester.

Da vi mener, at konceptet, musikken og CDen stadig ‘holder’ og vores gode venner og samarbejdspartnere, stadig er med – og hos os, besluttede vi, dels at lave et opdateret master remix, samt indspille et par aktuelle melodier til CDen”.

Så her er musikken – 25 år efter + 2 nyindspillede melodier (track 11+12)

Albummet tilgængelig fysisk via vores folkshop.dk her

eller digitalt på bl.a Spotify.

MUSIKERE:
Peter M. Uhrbrand: Violin, bratsch, klaver
Sonnich Lydom: Diatonisk harmonika, mundharper
Seamus Cahill: Irsk bouzouki, guitar

GÆSTEMUSIKERE:
Peter Rosendal: Tablas
Henrik Silver: Tuba
Peter Jessen: Marchtromme
Yirdy Machar: Bones

Fanø ligger derude mod vest, hvor vinden har fat og husene skutter sig i læ af klitter og forkrøblede bjergfyr. Nordby og Sønderho – begge gamle og små maritime skipperbyer, med en stolt tradition indenfor skibsbyggeri og sejlads.
På et tidspunkt var øen hjemsted for den andenstørste handelsflåde i Danmark – kun overgået af København. Med søfarten fulgte et kosmopolitisk vue på tilværelsen, og man følte sig måske mere i slægt med menneskene fra det øvrige Vadehavsområde samt landene bag horisonten, end det øvrige Danmark.

Øen bar præg af – og havde et evident anstrøg af fremmede kulturer, der bl.a. satte sig spor i den hjemlige musik, som bærer elementer af mange fremmede landes musik og kultur.
Musikken og dansen var vigtige elementer i hverdagens slidsomme gang – desuden vigtig og uundværlig i selskabelig og festlig sammenhæng. Både i Nordby og Sønderho foregik en stor del af dansen og musikken i de såkaldte Dansestuer, hvoraf der, i Sønderho, indtil omkring midten af 1 800-tallet, var 5-6 stykker.

I Sønderho var det først og fremmest familierne Sonnichsen og senere Brinch, der leverede dansemusikken, og således var det igennem 5-6 generationer.
Musikken er altid gået i ‘arv‘ og overleveret som gehør-spil, hvilket har bevirket, at de enkelte melodier, dels har ændret lidt karakter og dels er påvirket af den enkelte og aktuelle spillemands karakter, habilitet og smag. Det samme forhold gør sig faktisk gældende indenfor den lokale dans, der ligeledes danses lidt anderledes idag end tidligere.

ULC står på ‘skuldrene’ af den eneste levende, kontinuerlige og lokale spillemandstradition i Danmark.

Generationer, også vores egen, danser – og har danset til et lokalt repertoire bestående af knapt 100 melodier til den samme dans.

”De lokale spillemænd øste generøst af deres unikke kunnen, viden og tilgang til musikken og inddrog os velvilligt i de pudsige og rørende anekdoter og lokale ‘røverhistorier’.
Vi besluttede, at tage udgangspunkt i en gruppe af lokale dansemelodier, der stadig sjældnere, i de senere år, blev spillet”.

Track list

 1. Allemagasej
 2. Mathis Mortensen
 3. Sønderho brude-suite
 4. Oh, kunne du mit hjerte se, hvordan det krymper sig
 5. Jyllands land / Fisken ligger på hviden strand
 6. Lisbeths Marens stykke /Kom vo’ sook
 7. Regnars stykke / Alle mine brødre
 8. Kællingens kat, den snapped’ en mus
 9. Hej fi-de-li Nils Thamsen
 10. Æ sik-styk‘
 11. Niels Thøgersen / Alt så trækker vi trøjen af
 12. Las Brinch’s (Lige ind)
 13. Allemagasej reprise Peder Brinch, Sønderho – optaget på fonograf v. H. Grüner Nielsen og J. Egedal, 1916 / Tak til Dansk Folkemindesamling for tilladelse til anvendelse.
Titel : Sik og Sejs
Artist : Uhrbrand, Lydom, Cahill
Recording, Remastering, mix, Syddansk Musikkonservatorium,  Ole Ellingsgaard
Archive photo from Sønderho Sognearkiv
Artwork Marie-Louise Exner & Esben Løbner Rosenberg
Cat no GO0524Barcode : 5705934005798
LC code 09240
ISRC DK 6KA 24 00501-13 
Hele materialet er traditionelt og arr./produceret af ULC
Released digital and as physical CD’s February 2nd. 2024 GO’ Danish Folk Music 

English text
SIK OG SEJS was published in 1999 as physical CD and was in many ways the start of a unique collaboration between the musicians Peter Uhrbrand, Sonnich Lydom and Seamus Cahill (ULC), which led both ULC and the folk music on a journey in an untrodden landscape between tradition and innovation.

Three editions were quickly sold out and since then there have been regular inquiries about the CD and requests for a possible reissue. The original album has never been available on digital services.

“Since we believe that the concept, the music and the CD still ‘holds’ and our good friends and collaborators are still with us – and with us, we decided to make an updated master remix, as well as record a few current tunes for the CD” .

So here is the music – 25 years later including 2 newly recorded melodies (track 11+12)

The island of Fanø lies out there to the west of Esberg, Jutland, DK, where the wind has a hold and the houses are sheltered by dunes and stunted pines. Nordby and Sønderho – both old and small maritime skipper towns, with a proud tradition in shipbuilding and sailing.
At one point, the island was home to the second largest merchant fleet in Denmark – second only to Copenhagen. With seafaring came a cosmopolitan view of life, and one perhaps felt more related to the people from the rest
Wadden Sea area and the countries beyond the horizon than the rest of Denmark.
The island bore the mark of – and had an obvious touch of foreign cultures, which e.g. left its mark in the domestic music, which carries elements of the music and culture of many foreign countries.
Music and dance were important elements in the daily grind – also important and indispensable in social and festive contexts. Both in Nordby and Sønderho, a large part of the dancing and music took place in the so-called Dansestuer, of which, in Sønderho, until around the middle of the 1800s, there were 5-6 pieces.

In Sønderho, it was primarily the Sonnichsen and later the Brinch families who provided the dance music, and so it was through 5-6 generations.
The music has always been ‘inherited’ and handed down as playing by ear, which has resulted in the individual melodies partly changing their character and partly being influenced by the individual and current player’s character, ability and taste.
The same relationship actually applies within the local dance, which is also danced a little differently today than in the past.

ULC stands on the ‘shoulders’ of the only living, continuous and local fiddling tradition in Denmark.

Generations, including our own, dance – and have danced to a local repertoire consisting of almost 100 tunes for the same dance.

“The local fiddler generously poured out their unique skill, knowledge and approach to music and willingly involved us in the witty and touching anecdotes and local ‘robber stories’.
We decided to start from a group of local dance tunes that were played less and less in recent years”.