Nyt album: Niels Ottosen & Blæsten – Blæsten (Digitalt only)

Musikere: Marte Schau, Mads Beldring, Marika Thinggard og Niels Ørts Ottosen.

Fiskernes liv genfortalt i musik
I Jylland synges Blæsten går frisk over Limfjordens vande som var det nationalsangen. Men hvor mange ved at Harboøre-forfatteren Erik Bertelsen også har udgivet 30 romaner og en række digtsamlinger, som aldrig er blevet til musik?
Nu udkommer digtene på Blæsten, et album med 11 nye sange.

Albummet udkommer online fredag d 6/10, og release touren i uge 41 går på tværs af landet (DK):
8/10: Vanløse Kirke
10/10 LitteraturHAUS, København
12/10 Folkekirkens Hus, Aalborg
12/10 Harboøre Centeret

Blæsten er en hyldest til det vejrbidte liv på kysten. Det er sange om vovemod, kærlighed og druknedød – om fiskeriet og den storslåede natur.

Musikken er skrevet af Niels Ørts Ottosen og spillet af Marte Schau, Mads Beldring, Marika Thinggard og Niels Ørts Ottosen.

Et nedslag i fiskeriets litteraturhistorie
Med fornyet fokus på fiskeriet i Danmark peger videnskaben på iltsvind, overfiskeri og globale klimaforandringer. Imens fremstår fiskerne trodsige i deres kamp for lokale fiskezoner. Hvordan vil fiskeriet se ud om 50 år? Og hvordan så det ud for 100 år siden?
Fiskeri er en vigtig del af dansk kultur- og erhvervshistorie, og underbelyst i litteraturen. Et godt sted at starte er Erik Bertelsen (1898-1969) der i sit forfatterskab giver førstehåndsberetninger fra fiskerne, og trodsigheden er måske ikke et nyt fænomen.
Da Hans Kirk brød igennem med Fiskerne i 1932 kom erhvervet på det litterære landkort, og lægesønnen havde et kritisk blik på især de indremissionske fiskere. Erik Bertelsen derimod voksede op i Harboøre som søn af en fisker, og giver i sine romaner et næsten etnografisk indblik i livet på vestkysten i slutningen af 1800-tallet og frem til 1950’erne. Som Julius Bomholt skrev om en af hans romaner i Socialdemokraten (1939): ”Hvis der skulle foretages en afstemning blandt fiskerne om den mest pålidelige fisker-roman, ville ’Mænd på Havet’ så afgjort få førstepladsen.”

De 11 sange på Blæsten albummet sætter fokus på Erik Bertelsens forfatterskab og giver hans historier fra havet et nyt musikalsk liv.

Sprællevende kulturarv
”Bertelsen stiller skarpt på mennesker og elementer uden at romantisere.” fortæller komponist Niels Ørts Ottosen, der selv er født og opvokset i Vestjylland, og fortsætter: ”Han beskriver livet ved havet nøgternt og med en alvor jeg har savnet i de danske sømandsviser.”

Ottosen blev grebet af den realistiske tone i Bertelsens digtsamlinger, og skabte i 2022 Blæsten som koncertforestilling med støtte fra Statens Kunstfond, Kolding Egnsteater og Lemvig Kommune.
Koncertforestillingen bestod af nykomponeret musik, oplæsning fra Bertelsens Harboørfolk (1939), afspilning af arkivmateriale og unikke tegnefilmsanimationer af det Viborg-baserede Tumblehead.

Kulturkonsulent Jane Brokholm beskrev koncertforestillingen som ”en kombination af egnshistorie, litteratur og musik, en oplevelse, jeg håber rigtig mange vil unde sig selv”. Teatret OM skrev: ”Folkemusikere genopdager Vestjyllands største hjemstavnsforfatter”

Trackliste:

 1. Prolog (Marte Schau)
 2. Sang fra havet (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 3. Bedstefars skib (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 4. Jeg elsker dig blæst (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 5. På fiskepladsen (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 6. Det ustadige vejr (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 7. De ord der burde være sagt (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 8. Den hvælvede båd (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 9. En fortrolig sti (Niels Ottosen)
 10. De gamle (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)
 11. Silde (Erik Bertelsen/Niels Ottosen)

Titel : Blæsten
Artist : Niels Ottosen & Blæsten
Arrangement Niels Ottosen
Produced by Niels Ottosen 
Artwork Niels Ottosen
Cat no GO2523
Barcode : 5705934005491
LC code 09240
ISRC DK 6KA 23 02501-11
Released digital october 6th. 2023
GO’ Danish Folk MusicMere info og kontakt www.blæsten.dk or www.blasten.dk,

The Fishermen’s life retold in music
In Jutland, the western part of Denmark, the song Blæsten går over Limfjordens Vande (The wind goes fresh over the waters of the Limfjord) is sung as if it were the national anthem. The song is written the author Erik Bertelsen who also has published 30 novels and a number of poetry collections, which have never been turned into music?
Now some of his other poems are published on this album Blæsten, – an album with 11 new songs and music by Niels Ottosen .

Blæsten (The wind) is a tribute to the weather-beaten life on the coast. These are songs about daring, love and drowning – about fishing and the magnificent nature.

The music was written by Niels Ørts Ottosen and played by Marte Schau, Mads Beldring, Marika Thinggard and Niels Ørts Ottosen.

An impact in the literary history of fishing
With a renewed focus on fishing in Denmark, science points to oxygen depletion, overfishing and global climate change. Meanwhile, the fishermen appear defiant in their fight for local fishing zones. What will fishing look like in 50 years? And what did it look like 100 years ago?
Fishing is an important part of Danish cultural and business history, and under-explained in the literature. A good place to start is Erik Bertelsen (1898-1969), who in his writing gives first-hand accounts from the fishermen, and the defiance is perhaps not a new phenomenon.
When the Danish autor Hans Kirk broke through with the book “Fiskerne” (The Fishermen) in 1932, the profession appeared on the literary map, and the doctor’s son had a critical view of the fishermen in particular. Erik Bertelsen, on the other hand, grew up in Harboøre, a small fishingtown on the windy Westcoast as the son of a fisherman, and in his novels gives an almost ethnographic insight into life on the west coast in the late 1800s and up to the 1950s.

The 11 songs on the Blæsten album focus on Erik Bertelsen’s writing and give his stories from the sea a new musical life.

Vibrant cultural heritage
“Bertelsen focuses sharply on people and elements without romanticizing.” says composer Niels Ørts Ottosen, who himself was born and raised in West Jutland, and continues: “He describes life by the sea soberly and with a seriousness I have missed in the Danish sailor songs.”
Ottosen was taken by the realistic tone in Bertelsen’s poetry collections, and in 2022 created Blæsten as a concert performance with support from the Statens Kunstfond, Kolding Egnsteater and Lemvig Municipality.
The concert performance consisted of newly composed music, a reading from Bertelsen’s Harboørfolk (1939), playback of archive material and unique cartoon animations by the Viborg-based Tumblehead.
Culture consultant Jane Brokholm described the concert performance as “a combination of local history, literature and music, an experience that I hope many people will treat themselves to”. Theater OM wrote: “Folk musicians rediscover West Jutland’s greatest native writer”